U bent hier:

Asbestsloop in de praktijkDe praktijk leert dat asbest soms ondeskundig verwijderd wordt. Als dit gebeurt is de kans groot dat zowel de mens als zijn omgeving ernstig besmet worden. In zulke gevallen had men het asbest beter ongemoeid kunnen laten, het middel is dan erger dan de kwaal. Op lange termijn kan het ondeskundig verwijderen van asbest ernstige gevolgen voor degenen die onbeschermd aan het asbest worden blootgesteld.

Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)

Het Asbestbesluit van de Arbeidsomstandighedenwet van 1992 schrijft voor dat een project met asbestsloop alleen uitgevoerd kan worden onder toezicht van een deskundige op dit terrein. Zo kwamen opleidingen tot stand die moesten leiden tot een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkend diploma. Gediplomeerden van deze opleidingen krijgen daarmee het recht zich "Deskundig Toezichthouder Asbestsloop" (DTA) te noemen.
De directeur van de onderneming, J.C.W.T. Horyon, heeft de cursus al op 2 juli 1993, met goed gevolg doorlopen.

Wat doet een DTA?

De aanwezigheid van een DTA houdt niet in dat automatisch een verschuiving van de verantwoordelijkheid plaatsvindt. De uitvoerende werkgever blijft aansprakelijk voor het project.
Het voordeel van "HORYON b.v." is kennisoverdracht van de directeur (1ste asbestdekundige van Nederland) naar de projectverantwoordelijke uitvoerende DTA-'ers.

Globaal omvatten de werkzaamheden van de Deskundig Toezichthouder Asbestsloop:

 • een werkplan maken of zo'n plan beoordelen op juistheid en volledigheid;
 • toezicht houden bij alle asbest-saneringswerkzaamheden;
 • maatregelen treffen voor een goede uitvoering van alle werkzaamheden en deze uitvoering controleren.;
 • alle apparatuur inspecteren en zorgdragen voor het onderhoud hiervan;
 • monsters nemen en de analyseresultaten beoordelen;
 • werknemers voorlichten en instrueren;
 • contacten leggen en fungeren als aanspreekpunt voor laboratoria, opdrachtgevers, leveranciers, Arbeidsinspectie, overheden en overige instanties, vervoerders en beheerders van stortplaatsen.

  In principe wordt de ruimte, waaruit asbest verwijderd moet worden, afgesloten van de omgeving waarna deze ruimte in onderdruk wordt gebracht. Deze onderdruk geeft de garantie dat eventueel vrijkomende asbestdeeltjes nooit buiten de werkruimte kunnen treden. Verder worden alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om vrijkomen van asbestvezels te voorkomen.

  Onderzoek na afloop

  Nadat de werkzaamheden zijn afgerond worden door een door de overheid erkend, onafhankelijk, laboratorium luchtmonsters genomen uit de afgesloten ruimte en onderzocht op gehalte aan asbeststof.
  Als de gevonden concentraties lager zijn dan de wettelijk vastgestelde norm wordt de ruimte door het laboratorium vrijgegeven. "HORYON b.v." zorgt voor de verwijdering en het gecontroleerd storten van het verwijderde asbest op een manier die vervuiling van het milieu voorkomt.

  De werknemers die betrokken zijn bij een asbestsloop worden goed beschermd tegen de blootstelling aan asbest en moeten bij aanvang van het werk en vervolgens om de drie jaar medisch gekeurd worden. De medische gegevens worden samen met de tijd en het niveau van blootstelling opgenomen in een registratiesysteem. Van elke werknemer wordt tevens een werkschema opgesteld zoals wettelijk is voorgeschreven.

  Aanscherping wetgeving

  De al zo strenge wetgeving werd in september 1994 aangescherpt. In de staatscourant 164 van 29 augustus 1994 is een regeling opgenomen die vermeld dat alle asbestbewerkende bedrijven binnen anderhalf jaar aan de richtlijnen voor certificering moeten voldoen. In de praktijk betekende dit dat elk bedrijf dat na 1 maart 1996 nog werkzaamheden aan asbest uit wilde voeren in het bezit moest zijn van het KOMO-procescertificaat. In de certificeringsrichtlijn worden zware eisen gesteld aan de werkwijzen, materieelinzet en opleiding van personeel. "HORYON b.v." was het éérste gecertificeerde bedrijf in Nederland die aan deze strenge eisen voldeed en het certificaat, door Wethouder Scherf van Gemeente Eindhoven, kreeg uitgereikt.

 • Contact


  Image3

  HORYON b.v.   Vestiging Zuid
  Steenoven 44
  5626 DK EINDHOVEN
  Telefoon 040-2904000
  24/H servicelijn 06-51.466.466

  Vestiging Midden/Noord
  Papendorpseweg 100
  3528 BJ Utrecht
  T: 030-7991130
  http://www.horyon.nl
  info@horyon-innovaties.nl