U bent hier:

Veel gestelde vragenIs het verplicht om asbest dat in een gebouw of installatie zit te verwijderen ?  
Mag een boer zelf asbest uit zijn stal of schuur verwijderen ? 
Mag asbestbevattend afval van agrarische bedrijven naast de boerderij worden gestort ?
Hoe kan men asbesthoudend afval verantwoord afvoeren ?
Is de gemeente verplicht om asbestbevattend afval van particulieren op te halen?
Is de gemeente verplicht om asbestbevattend afval van bedrijven in te zamelen ?
Waarom zijn de kosten van asbestverwijdering zo hoog ?
Op wie worden de kosten, voor het verwijderen van asbest verhaald ?
Wat te doen bij het ontdekken van illegaal gestort asbest ?
Wat te doen als ergens illegaal asbest is gesloopt ?

Staat uw vraag hier niet bij? 
Leg uw vraag dan voor aan HORYON b.v. U kunt hiervoor ons reactieformulier gebruiken.

Is het verplicht om asbest dat in een gebouw of installatie zit te verwijderen ?

Het is niet verplicht om asbest uit gebouwen of objecten te verwijderen. De overheid en de meeste deskundigen zijn het er wel over eens dat het totaal verwijderen van asbestbevattende materialen de enige juiste oplossing van het asbestprobleem is. Het verven van bijvoorbeeld asbestcementplaten, verlengt de levensduur alleen maar en daardoor wordt het opruimprobleem in principe uitgesteld. Particulieren moeten heel voorzichtig zijn met het zelf verwijderen van asbest.

De risico's zijn afhankelijk van het materiaal dat wordt verwijderd en de wijze waarop de verwijdering plaatsvindt. In veel gevallen loopt niet alleen de verwijderaar een risico, maar ook personen die zich in de omgeving bevinden ademen asbestvezels in. Het is in die gevalllen dan ook veiliger om het asbest te laten zitten. Als u toch beslist om het asbest zelf te verwijderen dan moet u een sloopvergunning aanvragen bij de gemeente. 

Ook als het gaat om vloerbedekking die asbest bevat dient u de gemeente in te lichten betreft uw plannen. De gemeente laat u dan weten of u het zelf mag verwijderen en aan welke regels u zich daarbij moet houden. In een aantal gevallen zal de gemeente u verplichten een deskundig verwijderingsbedrijf in te schakelen. Na het verwijderen van het asbesthoudende materiaal dient u het afval in plastic verpakt aan de gemeentereiniging aan te bieden.

Bij alle asbestsaneringswerkzaamheden moeten werkgevers, werknemers en zelfstandigen zich houden aan de voorschriften uit het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Dit betekent onder meer dat vanaf 1 oktober 1993 bij de sloop een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) aanwezig moet zijn. Vanaf 1 maart 1996 is zelfs dit niet meer voldoende en moet de verwijderaar in het bezit zijn van een geldig kwaliteitszorgcertifikaat.

Als bedrijf of instelling dient u eveneens een vergunning aan te vragen bij de gemeente. De gemeente zal in de meeste gevallen een vergunning verlenen voor de sloop, waaraan voorschriften zijn verbonden. Te allen tijde moet het slopen uitgevoerd worden door een deskundig verwijderingsbedrijf. Als bedrijf dient u de voorgenomen sloop tevens te melden aan de Arbeidsinspectie (I-SZW). 

Voor objecten (apparaten, voertuigen of installaties) gelden andere regels. Het uit elkaar nemen van asbesthoudende objecten moet in principe door een deskundig asbestverwijderend bedrijf uitgevoerd worden. De voorgenomen werkzaamheden dienen eveneens gemeld te worden aan de Arbeidsinspectie (I-SZW).

Bepaalde produkten hoeven niet door een deskundig verwijderingsbedrijf verwijderd worden, te weten:

 • Rem- en frictiemateriaal
 • Waterleiding- en gasbuizen
 • Pakkingen
  De nodige beschermende maatregelen moeten uiteraard wel getroffen worden voor werknemers en omgeving. In het Asbestverwijderingsbesluit staan voorschriften voor het verwijderen van asbest uit objecten. Deze voorschriften zijn op 1 oktober 1993 in werking getreden.  

  Mag een boer zelf asbest uit zijn stal of schuur verwijderen ?

  Neen, boeren mogen asbest niet zelfstandig verwijderen. Boeren zijn namelijk zelfstandige ondernemers. Zelfstandige ondernemers moeten zich bij de sloop houden aan de voorschriften uit het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Dat betekent onder meer dat vanaf 1 oktober 1993 bij de sloop een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) aanwezig moet zijn. Daarnaast moet een boer de gemeente om een sloopvergunning vragen en zijn voorgenomen plannen melden aan de Arbeidsinspectie (I-SZW).

  Mag asbestbevattend afval van agrarische bedrijven naast de boerderij worden gestort ?

  Neen. Asbestbevattend afval mag alleen worden gestort op stortplaatsen die hiervoor een vergunning hebben. Voorts levert stort naast de boerderij risico's op voor mens en milieu.

  Hoe kan men asbesthoudend afval verantwoord afvoeren ?

  Voor asbesthoudend afval zijn ook bepalingen opgenomen in het Besluit Inzamelen Afvalstoffen d.d 19 maart 2004. Het meeste asbesthoudend afval, waaronder sloopafval, wordt op dit moment nog niet aangemerkt als gevaarlijk afval. Asbesthoudend afval mag alleen worden gestort op speciale aangewezen stortplaatsen.

  Particulieren kunnen hun asbesthoudend afval meestal afgeven bij het Klein-Chemisch-Afval (KCA) depot van de gemeente. Dit afval dient in folie verpakt aangeleverd te worden en voorzien te zijn van de tekst "asbesthoudend afval".

  Het asbestafval moet absoluut niet kleiner worden gemaakt d.m.v. bijvoorbeeld zagen, boren of breken. Door het bewerken komen er namelijk grote hoeveelheden asbestdeeltjes in de lucht vrij en dat levert groot gevaar voor de gezondheid op. Voor grotere delen bestaan er speciale verpakkingen.

  Is de gemeente verplicht om asbestbevattend afval van particulieren op te halen?

  Ja. Alle gemeenten hebben in Nederland de plicht om gevaarlijk afval van particulieren op te halen. De gemeente kan echter wel eisen stellen aan de verpakking waarin het asbest aangeleverd wordt.

  Is de gemeente verplicht om asbestbevattend afval van bedrijven in te zamelen ?

  Nee, gemeenten hebben geen inzamelplicht voor bedrijfsafval en dus ook niet voor asbestbevattend afval van bedrijven. Gemeenten zijn dus ook niet verplicht het asbesthoudend afval van boerenbedrijven in te zamelen. Meestal zijn grotere bedrijven zelf in staat hun afval op een verantwoorde manier af te voeren.

  Waarom zijn de kosten van asbestverwijdering zo hoog ?

  Asbest moet op een deskundige manier verwijderd worden. Daarvoor moet een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld. De hoge kosten van asbestverwijdering door een gespecialiseerd bedrijf worden veroorzaakt door:

  Plaatsvinding van onderzoek om er achter te komen waar het asbest zit
  Nauwkeurige verwijdering, meestal onder belastende omstandigheden voor de werknemers
  Beschermingsmiddelen voor de werknemers
  De toegepaste technieken om verontreiniging van het milieu met asbestvezels te voorkomen
  Kosten van verpakking en opslag van asbesthoudend afval
  Transportkosten van asbesthoudend afval
  Stortkosten
  Opleidingskosten voor de werknemers
  Kosten van certificering voor bedrijven

  Op wie worden de kosten, voor het verwijderen van asbest verhaald ?

  De eigenaar van het asbesthoudend materiaal moet in principe de kosten van het verwijderen betalen. Voor het verwijderen van eventuele asbesthoudende vloerbedekking uit huurhuizen bestaat geen financiële regeling. Wie de kosten dan betaalt (huurder of verhuurder) hangt sterk af van de situatie.

  Mocht de financiële positie van de particulier zwak zijn dan kan men soms een beroep doen op een gemeentelijke bijstandsregeling. De overheid verstrekt geen subsidie op het verwijderen van asbesthoudend materiaal

  Wat te doen bij het ontdekken van illegaal gestort asbest ?

  Bij het aantreffen van illegaal gestort asbest, kan men het beste de gemeente of de plaatselijke politie waarschuwen. Als de dader bekend is, zal deze verplicht door de gemeente of milieupolitie verplicht worden het afval door een gespecialiseerd bedrijf te laten opruimen. Het opruimen moet volgens wettelijke voorschriften geschieden. Het is hoogstwaarschijnlijk dat de kosten verhaald worden op de dader. Mocht de dader onbekend zijn of niet reageren dan geeft de gemeente zelf de opdracht tot het opruimen van het afval.

  Wat te doen als ergens illegaal asbest is gesloopt ?

  Indien asbest ondeskundig en illegaal is gesloopt, is de kans groot dat de betreffende ruimte of het terrein verontreinigd is met asbestvezels. Ga in ieder geval niet stofzuigen, want daardoor worden de asbestvezels verder verspreid over de ruimte. Verlaat de plaats zo spoedig mogelijk. Als er asbest gesloopt is, schakel dan de Arbeidsinspectie (I-SZW) of de milieupolitie in.


 • Contact


  Image3

  HORYON b.v.   Vestiging Zuid
  Steenoven 44
  5626 DK EINDHOVEN
  Telefoon 040-2904000
  24/H servicelijn 06-51.466.466

  Vestiging Midden/Noord
  Papendorpseweg 100
  3528 BJ Utrecht
  T: 030-7991130
  http://www.horyon.nl
  info@horyon-innovaties.nl