U bent hier:

Wetgeving algemeenVolgens voorzichtige schattingen sterven in Nederland jaarlijks tussen vier- en achthonderd mensen als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan asbest. Reeds in 1977 heeft de overheid consequenties getrokken uit de toen bekende gegevens door het tot stand brengen van het Asbestbesluit (Stb.1977, 269) gebaseerd op de Silicosewet (Stb.1951, 134). Naast het verspuiten van asbest verbiedt het besluit tevens het bewerken, verwerken en ter verkoop hebben van crocidoliet, een buitengewoon gevaarlijk soort asbest. Voor het be- en verwerken van andere asbestsoorten werden arbeidsbeschermende voorschriften ingevoerd.  

Huidige wetgeving: 


In 2006 zijn, naar aanleiding van Europesewetgeving, het asbestverwijderingsbesluit en de wetgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden grondig aangepast.
Het is voorafgaand aan de verwijdering van asbest verplicht gesteld om een SC-540 asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Een asbestsaneringsbedrijf mag geen asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren zonder zo'n inventarisatierapport.
Het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangescherpt m.b.t. de opleidingseisen van het personeel. Alle asbestverwijderaars moeten per 1 januari 2008 over een persooncertificaat beschikken (DAV=Deskung Asbest Verwijderaar). Daarnaast is een risicoclassificatiesysteem in het leven geroepen. Deze risicoklasse zal worden vastgesteld middels SMART. SMART is een database waarin betrokken partijen hun informatie invoeren en dan automatisch er een risicoklasse uit voortkomt. Op basis van deze uitslag zal het asbestonderzoeksbureau deze waarde vermelden in zijn asbestinventarisatierapport. In deze risicoklasse dient de verwijdering plaats te vinden en hier dient het asbestsaneringsbedrijf zich dan ook aan te houden. Ook de grenswaarde (de hoeveelheid asbestdie in de lucht aanwezig mag zijn) is sterk aangescherpt.

Nuttige bestanden met de laatste wetgeving:
(Klik op de PDF icoontjes om de documenten te openen)

Brief_minister_van_VROM_naar_voorzitter_van_tweede_kamer.pdf
application/pdf - 32.0kB   Brief minister van VROM naar voorzitter van tweede kamer.   

VROM_Rapportage_ketenhandhaving_asbest-feb2009.pdf
application/pdf - 973.2kB   VROM Rapportage ketenhandhaving asbest-feb2009.   

(1)_Wijziging_Arbeidsomstandighedenbesluit_asbest_348_(348_dd_27-7-2006).pdf
application/pdf - 151.5kB   Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit asbest 348 (348 dd 27-7-2006)   

(2)_Wijziging_Beleidsregels_Arbeidsomstandighedenwetgeving_(dd_25-8-2006).pdf
application/pdf - 127.2kB   Wijziging Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving (dd 25-8-2006)   

(4)_Asbestverwijderingsbesluit_2005_(704_dd_16-12-2005).pdf
application/pdf - 146.6kB   Asbestverwijderingsbesluit 2005 (704 dd 16-12-2005)   

(5)_Besluit_in_werkingtreding_Asbestverwijderingsbeluit_2005_(87_dd_20-2-2006).pdf
application/pdf - 16.3kB   Besluit in werkingtreding Asbestverwijderingsbeluit 2005 (87 dd 20-2-2006)   

(7)_TNO_rapport_risicogerichte_classificatie_van_werkzaamheden_met_asbest.pdf
application/pdf - 4544.8kB   TNO rapport risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest   

(8)_Folder_risicoklassen_werkzaamheden_met_asbest_SZW.pdf
application/pdf - 2496.8kB   Folder risicoklassen werkzaamheden met asbest SZW   

(9)_Productregeling_asbest_2005.pdf
application/pdf - 50.0kB   Productregeling asbest 2005   

(10)_Productenbesluit_asbest_2005_(dd_17-12-2004).pdf
application/pdf - 137.6kB   Productenbesluit asbest 2004 (6 d.d. 17-12-2004)


Stichting Certificatie Asbest (SCA): 


De Stichting Certificatie Asbest vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol met betrekking tot de wettelijk verplichte certificatie van:
- Deskundig Asbestverwijderaar (DAV);
- Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA-A);
- Asbestinventarisatie;
- Asbestverwijdering.

Op de website van SCA ( http://www.ascert.nl ) staat alle informatie die te maken heeft met het werkveld asbest. Als u op de hoogte wenst te blijven van de laatstse ontwikkelingen op het gebied van asbest adviseren wij u deze site regelmatig te raadplegen. 

Het Asbestbesluit (1988): 


In 1988 werd het Asbestbesluit van 1977 vervangen door het Asbestbesluit van de Arbeidsomstandig- hedenwet (Stb.1988, 560). Met dit nieuwe besluit werd uitvoering gegeven aan de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 september 1983 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (EG 1983 L263).

Kort samengevat houdt het Asbestbesluit het volgende in: Als bij werkzaamheden gevaar bestaat op blootstelling aan asbest moet de aard en de mate van blootstelling worden vastgesteld teneinde het gevaar te kunnen inschatten.

Blijkt uit de beoordeling van meetresultaten dat de concentratie aan asbeststof hoger is dan het actieniveau, dan zijn de maatregelen noodzakelijk om mens en omgeving te beschermen.
Bij Koninklijk Besluit van 10 december 1991 (Stb.1991, 685) zijn stringentere regels opgenomen in het Asbestbesluit van de Arbeidsomstandighedenwet (paragraaf 4a) op het gebied van het slopen en het verwijderen van asbest in het algemeen en crocidoliet in het bijzonder.

Verbod op gebruik, opslag en verwerking van asbest:


Enkele artikelen van het Asbestbesluit zijn verder uitgewerkt en weergegeven in het Koninklijk Besluit van februari 1993 (Stb.1993, 135). In dit Besluit is vastgelegd dat gebruik, opslag en verwerking van asbest in principe verboden is. Uitzonderingen worden gemaakt voor toepassingen van asbest indien hiervoor geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn en voor het gebruik een wettelijke toestemming is verkregen. Reparaties en onderhoud van asbest of asbesthoudende materialen alsmede asbestsloop blijven toegestaan onder stringente procedures die zijn vastgelegd in het gewijzigde Asbestbesluit van de Arbeidsomstandighedenwet (Stb.1993, 136).

Het Asbestverwijderingsbesluit (Stb.1993, 290) is op 1 oktober 1993 in werking getreden. De voorschriften voor het verwijderen van asbest uit bouwwerken treden in een gemeente pas in werking als deze zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening. Dit moet uiterlijk 17 juni 1994 zijn gebeurd.
Voor gedetailleerde informatie betreffende het gebruik van asbest in het algemeen en het slopen van asbest in het bijzonder wordt verwezen naar de genoemde besluiten en de daarbij behorende nota's van toelichting.

De zorg omtrent het gevaar van asbest komt tevens tot uitdrukking in de wetten die betrekking hebben op een specifiek deel van de maatschappij. Ook de volgende wettelijke regelingen zijn op de asbestsloop van toepassing:
Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl