U bent hier:

Artikelen


Hieronder volgt een overzicht van een groot aantal wetsartikelen en besluiten van de overheid die van toepassing zijn op asbest en/of de sloop daarvan.

1. Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet

(Ministerie van SZW, Staatsblad 1993, 136): Dit besluit verbiedt per 1 juli 1993 de beroepsmatige toepassing van asbest. Noodzakelijke asbesttoepassing is uitsluitend toegestaan met een ontheffing. Het besluit is van toepassing op werkgevers, werknemers en zelfstandige ondernemers. Er zijn strenge regels voor het slopen opgenomen. Bij het besluit hoort een aantal ministeriele regelingen.
De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving.

2. Asbestbesluit Warenwet

(Ministerie van WVC, Staatsblad 1983, 418): Dit besluit regelt welke asbestbevattende produkten zijn verboden. In het bijbeho-rende Etiketteringsbesluit (Staatscourant 1984, 145) wordt voorgeschreven op welke wijze asbestbevattende produkten moeten worden geetiketteerd. De Inspectie Gezondheidsbescherming ziet toe op de naleving.

3. Asbestverwijderingsbesluit

(Ministerie van VROM, Staatsblad 1993, 290): Dit besluit beoogt de verspreiding van asbest naar het milieu te beperken. Het besluit bevat voorschriften voor het verwijderen en afvoeren van asbest uit bouw-werken en voor het verwijderen van asbest uit objecten als beroeps- of bedrijfsmati-ge bezigheid. Een object is een apparaat, transportmiddel, constructie of installatie, maar geen bouwwerk in de zin van de Woningwet. Het besluit is op 1 oktober 1993 gedeeltelijk in werking getreden. De voorschriften voor het verwijderen van asbest uit bouwwerken treden in een gemeente pas in werking als deze zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening. Dit moet uiterlijk 17 juni 1994 zijn gebeurd. De inspectie voor de Milieuhygiene, de gemeente en de Arbeidsinspectie zien toe op de naleving.

4. Asbestbesluit milieubeheer

(Ministerie van VROM, Staatsblad 1993, 42): Dit besluit (tot voor kort bekend als het Asbestbesluit Hinderwet, Staatsblad 1991, 580) stelt voorschriften aan de uitstoot van asbest in de lucht door bedrijven die vallen onder de werking van de Wet milieubeheer. De gemeente of provincie die de vergunning verleent op basis van de Wet milieubeheer, ziet tevens toe op de naleving.

5. Besluit asbestvrije frictiematerialen

(Ministerie van VROM, Staatsblad 1991, 507): In dit besluit wordt bepaald dat in personenauto's, op een aantal uitzonderingen na, geen asbesthoudende frictiematerialen mogen worden toegepast. De Hoofdinspec-tie voor de Milieuhygiene ziet toe op de naleving van het besluit.

6a. Wet Milieubeheer

(Ministerie van VROM, Staatsblad 1992, 551): Deze wet bevat voorschriften voor alle soorten afval. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten afvalstoffen. In de wet wordt bepaald dat de gemeenteraad regels vaststelt voor huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast is be-paald dat het verboden is afvalstoffen af te geven aan een ander, als kan worden vermoed dat deze zonder vergunning zullen worden gestort e.d.
In deze wet is ook bepaald dat het storten van gevaarlijk afval is verboden, tenzij vergunning is verleend. Ook het afgeven van gevaarlijk afval aan een ander is verboden, behalve als dit gebeurt aan een houder van een vergunning. Het afgeven moet in principe aan de minister van VROM worden gemeld. Overheid, provincies en gemeenten zien toe op de naleving van deze wet.

6b. Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen

Dit besluit bepaald dat asbesthoudend afval onder de gevaarlijke afvalstoffen valt, met uitzondering (of voorlopige uitzondering) van:

 • asbesthoudende voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt, tenzij dit is
 • gebeurd voordat zij de gebruiker hebben bereikt
 • asbesthoudend afval met minder dan 5000 mg/kg asbest
 • asbesthoudend sloopafval uit gebouwen
 • asbesthoudende remblokken en koppelingsplaten uit voertuigen.

  De Inspectie voor de Milieuhygiene en de vergunningverleners zien toe op de naleving van het besluit.

  7. Regeling met betrekking tot grenswaarden voor asbest Wet verontreiniging oppervlaktewateren

  (Ministerie van VROM, Staatsblad 1988, 592): Deze regeling stelt voorschriften aan het lozen van asbesthoudend afvalwater door bedrijven die asbest produceren, vervaardigen of industrieel afwerken. Op de naleving van de regeling ziet toe de beheerder van het betreffende oppervlaktewa-ter: het Rijk, de provincie, vaak gedelegeerd aan waterschappen.

  8a. Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen Wet gevaarlijke stoffen

  (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Staatscourant 1990, 102): Dit reglement bevat voorschriften voor het vervoer van asbest over de weg. De voorschriften zijn niet van toepassing op:
 • hechtgebonden asbest, waaruit geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels kunnen vrijkomen
 • asbesthoudende fabrikaten die zo zijn verpakt dat tijdens het vervoer geen ge-
 • vaarlijke hoeveelheden asbestvezels kunnen vrijkomen.

  De Rijksverkeersinspectie ziet toe op de naleving van de voorschriften.

  8b. Reglement betreffende het vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)

  (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Staatscourant 1992, 252): Dit reglement lijkt inhoudelijk sterk op het reglement betreffende het vervoer over land. De Rijksverkeersinspectie ziet toe op de naleving van de voorschriften.

  9. Stortbesluit bodembescherming

  (Ministerie van VROM, Staatsblad 1993, 55): In dit besluit wordt onder meer bepaald dat asbestbevattende afvalstoffen:
 • zodanig moeten worden gestort dat asbestvezels niet kunnen vrijkomen;
 • zodanig moeten worden behandeld, verpakt of afgedekt dat er geen asbestvezels in het milieu terecht kunnen komen;
 • door het treffen van voorzieningen niet met andere afvalstoffen vermengd worden.

  De vergunningverlener van de stortplaats (provincie of gemeente) neemt voor 1 maart 1995 de bovengenoemde voorschriften op in de vergunning en ziet toe op de naleving van het besluit.


 • Contact


  Image3

  HORYON b.v.   Vestiging Zuid
  Steenoven 44
  5626 DK EINDHOVEN
  Telefoon 040-2904000
  24/H servicelijn 06-51.466.466

  Vestiging Midden/Noord
  Papendorpseweg 100
  3528 BJ Utrecht
  T: 030-7991130
  http://www.horyon.nl
  info@horyon-innovaties.nl