U bent hier:

AsbestregelgevingIn Nederland moeten alle bedrijven en instellingen, ook boerenbedrijven, zich houden aan de wetten en regels die voor asbest gelden. Alleen voor particulieren gelden enigszins afwijkende regels. Particulieren die asbesthoudend materiaal willen verwijderen krijgen te maken met het Asbestverwijderingsbesluit en de regels van hun gemeente. Dat is overigens niet alleen voor asbest het geval, maar geldt in het algemeen: De regels waaraan werkgevers, werknemers en zelfstandigen zich moeten houden, zijn dikwijls strenger dan de regels die gelden voor particulieren.  
De reden hiervan is onder andere dat particulieren slechts incidenteel aan bepaalde risico's worden blootgesteld, terwijl werkgevers, werknemers en zelfstandigen doorgaans te maken hebben met meer dan incidentele risico's.

Wettelijke regels voor het omgaan met asbest gelden praktisch voor iedereen. Wel maakt het dus uit of u particulier, werkgever of werknemer bent, omdat verschillende wetten en regels gelijktijdig op u van toepassing kunnen zijn.
De volgende wetten/regels zijn van belang, voor :

Particulieren:
Asbestverwijderingsbesluit en de regels van de plaatselijke gemeente (ook inventarisatieplichtig).

Werkgevers,werknemers en zelfstandige beroepsbeoefenaars:
Asbestverwijderingsbesluit en Arbeidsomstandighedenwet.

Bedrijven, instellingen en zelfstandig werkenden:
Asbestverwijderingsbesluit en Arbeidsomstandighedenwet.

Afhankelijk van uw omstandigheden kunt u desgewenst informatie inwinnen over de regelgeving bij uw werkgever, uw huisbaas, de branchevereniging, de Arbeidsin-spectie, een vakvereniging, de gemeente of een consumentenorganisatie.

Informatie voor werkgevers:

Werkgevers die in aanraking komen met problemen die met de aanwezigheid van asbest te maken hebben, moeten zich houden aan de naleving van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Belangrijk is dat na 1 juli 1993 geen asbesthoudend materiaal mag worden bewerkt, verwerkt of in voorraad mag worden gehouden, tenzij er een ontheffing door de Arbeidsinspectie word verleend. Voor sloop, reparatie of onderhoud van asbesthoudende constructies geldt dit verbod niet. Het is verboden asbest opnieuw te gebruiken, waaronder het terugplaatsen van verwijderd asbesthoudend materiaal. Asbest uit bouwwerken en objecten mag slechts verwijderd worden door een SC530 gecertificeerd bedrijf (deskundig asbestverwijderingsbedrijf). Indien men, als werkgever, plannen heeft asbest uit een bouwwerk te verwijderen, dan moet men als eerste een asbestinventarisatie laten maken om vast te stellen waar het asbest zit en onder welke risico klasse het gesaneerd dient te worden. De opdrachtgever zal deze eveneens nodig hebben bij het aanvragen van een sloopvergunning bij de betreffende gemeente (sloopvergunning is verplicht!!).

Een detaillist of groothandelaar mag na 1 juli 1993 geen asbesthoudende produkten meer in voorraad houden, tenzij het produkten betreft, waarvoor de Arbeidsinspectie ontheffing heeft verleend. Indien men, met een ontheffing, toch asbesthoudende produkten aan gebruikers aanbiedt, dan moeten deze produkten voorzien zijn van een 'asbest-etiket' volgens het Warenwetbesluit.

Een garagehouder mag binnen de uitzonderingen die gelden voor asbesthoudende rem- en frictiematerialen werken met asbest. De garagehouder moet er echter wel voor zorgen dat de werknemers voldoende zijn beschermd.

Informatie voor werknemers:

Werknemers die worden geconfronteerd met de mogelijke aanwezigheid van asbest
moeten de werkgever hierover inlichten en de werkgever vragen de nodige maatregelen te treffen. De werkgever is, op grond van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet, hiertoe verplicht. Tevens moet hij de werknemer dan instructies geven over de gevaren van asbest en over veilige werkmethoden. Werknemers moeten zich aan de veiligheidsinstructies van de werkgevers houden. Bij sloopwerkzaamheden heeft men recht op aanvullende instructies en moet er altijd een deskundig toezichthouder (DTA-A) aanwezig zijn. Indien men twijfelt of de maatregelen die de werkgever voorschrijft voldoende zijn, dan kan men altijd advies vragen aan de Arbeidsinspectie of een vakbond.

Informatie voor zelfstandige ondernemers:

Voor zelfstandige ondernemers geldt de Arbeidsomstandighedenwet, dus ook het verbod om asbest te gebruiken. Als men beroepsmatig werkzaamheden met asbest uitvoert, als sloper, maar ook als boer, tuinder of loonwerker, moet men zich houden aan de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet en aan andere regels, zoals het Asbestverwijderingsbesluit.

Informatie voor bewoners:

Als een huurder of eigenaar/bewoner vermoedt dat er asbest in de (huur)woning aanwezig is, dan moet men het asbest absoluut niet zelf gaan verwijderen. Het zelf verwijderen levert dikwijls meer risico's op dan het laten zitten van het asbest. In veel gevallen is het aan te raden om het asbest te laten zitten tot renovatie en/of sloop. Bovendien moet men voor iedere voorgenomen verwijdering van asbest uit een bouwwerk een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente stelt voorschriften aan de verwijdering en afvoer van asbest. Als huurder kan men in dergelijke gevallen contact opnemen met de huisbaas. Als men van mening is dat de huisbaas geen bevredigend antwoord geeft op vragen, dan kan men contact opnemen met een consumentenorganisatie.

Informatie voor verhuurders:

Als verhuurder weet men meestal wel welke materialen er in een verhuurd huis zijn toegepast. Het is aan te raden de huurder in te lichten over de aanwezigheid van asbest in zijn woning. Tref maatregelen in gevallen waarin het asbesthoudend materiaal risico's voor de gezondheid veroorzaakt, bijvoorbeeld door het vrij komen van vezels uit beschadigd, verweerd of losgebonden materiaal. De te treffen maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn het laten verwijderen of het afschermen van het materiaal.

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl