U bent hier:

Europese richtlijnenEuropese richtlijnen ten opzichte van de Nederlandse wetgeving  

Als lid van de Europese Gemeenschappen kan Nederland geen besluiten of wetgeving handhaven of invoeren die in strijd zijn met de richtlijnen die zijn vastgesteld door de Raad van de Europese Gemeenschap. Met het oog hierop is het volgende overwogen.

In de kaderrichtlijn van de Europese Raad van 1980 wordt voorgeschreven dat werknemers beschermd moeten worden tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk. Aan de Lid-Staten wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden om een beperkt of algemeen verbod van een agens in te voeren.


De Raad van de Europese Gemeenschappen voerde in 1991 een gewijzigde richtlijn in op het gebied van de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (EG 1991 L206). In de eerste plaats zijn in deze richtlijn verlaagde actieniveaus en grenswaarden voor de concentratie aan asbeststof in de lucht vastgesteld. Deze grenswaarden zijn in hetzelfde jaar opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Daarnaast bevat de richtlijn een bepaling betreffende het slopen van asbest die geheel in overeenstemming is met het in Nederland ingevoerde besluit van 1991. Samenvattend voorzien de richtlijnen in de mogelijkheid om elk gebruik van asbest in principe te verbieden.

Bij gelegenheid van het tot stand komen van de genoemde richtlijn hebben Duitsland, Denemarken, Italië en Nederland een verklaring afgelegd waarin kort samengevat staat:

 • gezien de risico's van asbest en de stand van de techniek achten de vier landen de in de richtlijn vastgestelde normen totaal ontoereikend
 • de vier landen hebben, ondanks ernstige bezwaren, ingestemd met de richtlijn omdat alle Lid-Staten het recht hebben om individueel, wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen toe te passen of in te voeren met het oog op een verdergaande bescherming van werknemers, met name wat betreft de vervanging van asbest door minder gevaarlijke produkten (EG 1983 L477)
 • de vier landen zullen gebruik maken van dit recht.

  Inmiddels hebben de vier landen een uitgebreide wetgeving met een vergaand verbod op asbest. Voor zover nu valt te overzien zullen de overige EG-landen op korte termijn geen vergelijkbare wetgeving invoeren.


 • Contact


  Image3

  HORYON b.v.   Vestiging Zuid
  Steenoven 44
  5626 DK EINDHOVEN
  Telefoon 040-2904000
  24/H servicelijn 06-51.466.466

  Vestiging Midden/Noord
  Papendorpseweg 100
  3528 BJ Utrecht
  T: 030-7991130
  http://www.horyon.nl
  info@horyon-innovaties.nl