U bent hier:

BeleidEindhoven, 1 maart 2013


Beleidsverklaring


HORYON b.v, gevestigd aan de Steenoven 44 te Eindhoven (bekend bij KvK onder nummer 17062747), is gespecialiseerd in het uitvoeren van sloopwerken en asbestverwijderings-werkzaamheden. Kwaliteit, Veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan bij de directie van de Horyon hoog in het vaandel.


MISSIE EN STRATEGIE


De missie en strategie van HORYON b.v. is als volgt:


Missie:
Hoe ziet Horyon zichzelf en wat is de reden van haar bestaan?

“Horyon draagt bij aan een beter bestaan door op vakkundige en verantwoorde wijze, asbest aan de omgeving te onttrekken”.


Visie:
Hoe realiseert Horyon dit?
“In een wereld waarin verantwoord ondernemen niet meer weg te denken is, wil Horyon een toonaangevend bedrijf zijn op het gebied van asbestverwijdering, en uitgroeien tot de meest gewaardeerde onderneming in zijn branche”.


Kernwaarden:
Wat vindt Horyon echt belangrijk:

· Werk altijd volgens de geldende wet- en regelgeving;

· Klanten betalen onze boterham;

· Ons belangrijkste middelen zijn onze mensen;

· Wees de Beste: Wij lopen altijd voorop;

· Respect voor elkaar.


HORYON b.v. verplicht zich om, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, ook blijvend te voldoen aan de eisen van de normen waartegen ze gecertificeerd is:

· NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsysteem

· VCA**: Veiligheid, Gezondheid, Milieu checklijst aannemers

· OHSAS 18001: Arbomanagementsysteem

· MVO prestatieladder: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, niveau 3

· ISO 26000 (zelfverklaring); Maatschappelijk Verantwoordelijkheid,

· SC-530:2011 v2: asbestverwijdering

· BRL SVMS-007: Veilig en Milieukundig slopen


Middels deze beleidsverklaring wil de directie dit kenbaar maken aan haar opdrachtgevers en haar medewerkers.

HORYON b.v. houdt, binnen de eisen van redelijkheid, rekening met haar stakeholders, directe of indirecte.
Op elk gebied (activiteiten, inkopen, investeringen) worden mensenrechten gerespecteerd.
Beleidszaken, gerelateerd aan bepaalde deelprocessen binnen HORYON b.v. zijn opgenomen in de bijbehorende procedures (b.v. personeelszaken en inkoop).

Het grootste goed binnen HORYON b.v. zijn de medewerkers. Door te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de MVO Prestatieladder, wordt medewerkers ontwikkelkansen geboden, door het beschikbaar stellen van opleidingen, maar ook door het verstrekken van voldoende middelen om de hoge kwaliteit, die HORYON b.v. nastreeft, te bereiken.
Als tegenprestatie wordt verwacht, dat men voldoet aan alle gestelde eisen uit bovengenoemde normen, hoge kwaliteit nastreeft, zich gedraagt conform de opgestelde gedragscode (zie personeelsgids: o.a. geen discriminatie op sekse, geaardheid, taal handicap of leeftijd) en meedenkt om te komen tot continue verbetering in de breedste zin des woords.

Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekent nooit, dat wet- en regelgeving mogen worden overtreden, of dat afgeweken mag worden van de veiligheidseisen die HORYON b.v., maar ook VCA**, OHSAS 18001, BRL SVMS 007 en de Arbowet stellen.

Voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekent wel, het voldoen aan klanteisen, binnen genoemde kaders. Dit is mede geborgd via het NEN-EN-ISO 9001 managementsysteem.

Alle medewerkers worden geacht te werken volgens de vastgelegde procedures in het HORYON managementsysteem.

Via open interactie wil HORYON b.v. in contact treden en blijven met haar stakeholders.


DOELSTELLINGEN
Jaarlijks wordt de output van het HORYON managementsysteem getoetst en geëvalueerd in een directiebeoordeling.
De doelstellingen voor het bedrijf worden bepaald naar aanleiding van de directiebeoordeling, wijzigingen in het beleid en wijzigingen die opgelegd worden van buitenaf, door bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving, eisen van de overheid, wensen van klanten en marktwerking.

De activiteiten, om de doelstellingen op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid te realiseren liggen vast in het Actie Beheer Systeem (20401). De directiebeoordeling en het Actie Beheer Systeem zijn in te zien bij de directie en KAM-coördinator


Kopieën van dit handboek en de ondersteunende delen zijn in het bezit van leidinggevenden die er voor zorgdragen dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is en begrepen wordt. Deze beleidsverklaring wordt aantoonbaar kenbaar gemaakt te worden aan het eigen personeel en tijdelijke medewerkers. Deze verklaring zal jaarlijks worden geëvalueerd door directie en zo nodig worden aangepast doch minimaal eens per 3 jaar.


DIRECTIEVERTEGENWOORDIGING

De KAM-coördinator van HORYON b.v. is tevens benoemd tot directievertegenwoordiger en heeft de volledige autoriteit en verantwoor­delijkheid het beleid te onderhouden en zorg te dragen voor de implementatie en doorlopende effectiviteit van het systeem (in samenspraak met de directie). Indien nodig kan de directievertegenwoordiger gebruik maken van diensten van externe partijen voor zaken die betrekking hebben op de beheersing en borging van het asbest verwijderen.


Getekend te Eindhoven, 1 maart 2013


Jan Horyon

DirecteurContact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl