U bent hier:

Handreiking voor "handhaving bij illegale asbestsloop"Onderaan ziet u een downloadlink van de geactualiseerde Handreiking “Handhaving bij illegale asbestsloop” versie 1.2-2012.

Aanpassing van de handreiking versie 1.1 is noodzakelijk gebleken vanwege de per 1 april 2012 ingevoerde wijzigingen in de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. Eerder was al de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingevoerd (Wabo). Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 is het vergunningstelsel voor het slopen en asbest verwijderen vervangen door het systeem van ‘sloopmelding’. Los van de invoering van de sloopmelding blijven enkele sloopvergunningen van kracht. Dit zijn sloopvergunningen gebaseerd op andere wetgeving. Het gaat hierbij met name om aanvragen voor een sloopvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, onder f, g en h, en 2.2, eerste lid, onder b en c, van de Wabo die betrekking hebben op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of een planologisch voorbereidingsbesluit is bepaald.

Daarnaast zijn per 1 februari2012 de procescertificaten SC 530 en SC 540, voor asbest verwijderen en asbestinventarisatie, eveneens gewijzigd. Met name de sanctiemaatregelen zijn aanzienlijk aangescherpt. De Handreiking biedt een overzicht van hetgeen alle actoren met een wettelijke, maatschappelijke of bedrijfsmatige rol in de keten van asbesthandhaving te doen staat wanneer blijkt, dat er zonder sloopmelding is of wordt gesloopt en daarbij (mogelijk) asbest is vrijgekomen.

Klik op download.pdf voor het volledige document.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl