U bent hier:

HANDREIKING "Sloopmelding, controle en handhaving"VIa onderstaande link (download.pdf) kunt u de geactualiseerde versie Handreiking “Slopen” downloaden.
Aanpassing van de handreiking uit april 2007 is noodzakelijk gebleken vanwege de invoering per 1 april 2012 van wijzigingen in de Woningwet en het Bouwbesluit 2012.
Eerder was al de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 is het vergunningstelsel voor het slopen en asbest verwijderen vervangen door het systeem van ‘sloopmelding’.Los van de sloopmelding blijven enkele sloopvergunningen van kracht. Het gaat hierbij met name om aanvragen voor een sloopvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, onder f, g en h, en 2.2, eerste lid, onder b en c, van de Wabo die betrekking hebben op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of een planologisch voorbereidingsbesluit is bepaald.
Daarnaast zijn per 1 februari 2012 de procescertificaten SC-530 en SC-540, voor asbest verwijderen en asbestinventarisatie, eveneens gewijzigd. Met name de sanctiemaatregelen zijn aanzienlijk aangescherpt. De Handreiking Slopen is bedoeld voor het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. De handreiking, bestemd voor plantoetsers en inspecteurs handhaving, dient als leidraad voor de procedure rondom de behandeling, controle en handhaving van de sloopmelding c.q. omgevingsvergunning voor het bouwkundig slopen en asbest verwijderen.
Tevens biedt de handreiking mogelijkheden om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de samenwerking tussen bouw- en woningtoezicht en milieutoezicht te bevorderen.

Klik op download.pdf voor het volledige artikel te downloaden.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl