U bent hier:

Vorderingen en afspraken inzake ketenhandhaving asbestverwijdering!Versterking certificering:

Asbest mag alleen worden geïnventariseerd door gecertificeerde bedrijven. Bij verwijdering van asbest moet voor werkzaamheden met een hoog risico (risicoklasse 2 en 3) een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf worden ingeschakeld. De certificaten voor deze bedrijven worden afgegeven en gecontroleerd door certificerende- of keurende instellingen (ci’s). De ci’s zijn door SZW aangewezen.
SZW heeft de eisen en het sanctiebeleid voor bedrijven en ci’s aangescherpt. Doel is dat bij gecertificeerde bedrijven die niet volgens de regels werken, het schorsen of intrekken van een certificaat door de ci als sanctie-instrument zo nodig vaker wordt ingezet.


Afgestemd toezicht en opsporing in asbestketen:

De regels met betrekking tot asbest zijn vastgelegd bij of krachtens de Woningwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet milieubeheer, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Deze asbestregels stellen eisen aan alle actoren in de keten: de eigenaren/ opdrachtgevers van gebouwen en objecten, de asbestinventarisatiebedrijven, de asbestlaboratoria, de asbestsaneerders, de transporteurs van asbestafval en degenen die het afval tijdelijk opslaan respectievelijk storten.

Bron: Kamerstuk | 23-03-2012 | IenM

Klik voor het volledige artikel op download.pdf

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl