U bent hier:

Aanpak van asbest 2012-2015 in beeld!Stevige aanpak met drie doelgroepen

Alle bedrijven die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. Dat gebeurt lang niet altijd.
Deels ligt dat aan onwetendheid: bedrijven
herkennen asbest niet of kennen de regels niet.
Er zijn echter ook bedrijven die bewust de regels aan hun laars lappen.

Niet veilig genoeg
Elk jaar ontvangt de inspectie zo’n 40.000 asbestmeldingen, merendeels van gecertificeerde bedrijven. Dit zijn bedrijven die asbest verwijderen op plekken met een verhoogd risico op blootstelling. Uit de inspecties blijkt dat er gemiddeld op ruim de helft (55%) van deze locaties niet voldoende veilig wordt gewerkt.
Daarnaast volgt de inspectie een groep van 50 gecertificeerde bedrijven intensief.
Dit zijn bedrijven die regelmatig de voorschiften overtreden, de zogenoemde niet-nalevers. Bij deze groep is de situatie nog ernstiger. Ruim tweederde van deze bedrijven werkt niet voldoende veilig met asbest.

Speciaal inspectieteam
De aanpak van het veilig werken met asbest is voor de Inspectie SZW dus een kwestie van lange adem. De inspectie heeft een speciaal inspectieteam geformeerd met tien inspecteurs die volledig zijn vrijgemaakt voor de aanpak van asbest. De ambitie is om de komende jaren de aanpak verder te verstevigen. Naast inspecties worden dan ook andere instrumenten ingezet. Hiervoor gaat de inspectie nauw samenwerken met andere inspecties, met certificerende instellingen en met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Hogere boetes
Begin 2012 is de hoogte van een aantal boetes voor het onveilig verwijderen van asbest al verdubbeld: het gaat hier om ernstige overtredingen. De nieuwe boetes gelden voor alle bedrijven die asbest verwijderen terwijl zij daarvoor niet gecertificeerd zijn. Hun werknemers beschikken niet over de juiste opleiding. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee de inspectie fors zwaardere sancties kan opleggen aan bedrijven die hun medewerkers niet adequaat beschermen tegen asbest.

Drie doelgroepen
De aanpak van de Inspectie SZW is de komende jaren gericht op drie doelgroepen:
- de gecertificeerde bedrijven:
- de malafide bedrijven:
- de risicovolle sectoren.
Elke doelgroep krijgt een eigen aanpak, die hierna wordt toegelicht.

Top vijf overtredingen:
De vijf overtredingen die de inspectie het vaakst tegenkomt:
• Een bedrijf gaat slopen voordat het asbest is verwijderd: de verkeerde volgorde.
• De sanering is niet goed voorbereid. Het benodigde werkplan ontbreekt of voldoet niet (helemaal).
• Er worden niet genoeg voorzorgsmaatregelen genomen. Zo wordt de locatie waar het asbest zich bevindt niet goed afgeschermd.
• Er wordt niet gewerkt met methoden en hulpmiddelen die blootstelling aan asbest beperken en die voorkómen dat asbest onnodig kan vrijkomen. Denk bijvoorbeeld aan een adequate luchtafzuiging.
• Asbest wordt niet in een geschikte verpakking vervoerd. Tijdens het transport kunnen de schadelijke vezels vrijkomen.

1. Aanpak gecertificeerde bedrijven
In Nederland zijn er ongeveer 300 gecertificeerde bedrijven die asbest saneren. Bij elkaar werken daar zo’n 4.000 medewerkers. De naleving van de regels moet bij deze bedrijven fors omhoog. De Inspectie streeft ernaar dat twee van de drie bedrijven asbest zó arbeidsveilig saneren dat zij geen wet- en regelgeving overtreden. Dit betekent dat de naleving met 45% moet stijgen ten opzichte van 2010. Een flinke ambitie dus.


Dit is een korte weergave van "Aanpak van asbest 2012-2015 Een kwestie van lange adem" welke door Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgegeven.

Voor de volledige brochure klik op download.pdf.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl