U bent hier:

Meerjarenplan 2013-2014 Inspectie SZW.Dit eerste meerjarenplan van de Inspectie SZW beschrijft op hoofdlijnen de ambities, werkwijze en activiteiten van de Inspectie SZW voor de komende twee jaar. Dat is wellicht een wat korte periode voor een Meerjarenplan. We hebben daarvoor gekozen vanwege de dynamische ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
Zo zijn de gevolgen van de economische crisis vrij onvoorspelbaar. En binnen de Inspectie SZW zien we een organisatie die nog in ontwikkeling is. We werken aan nieuwe strategieën en instrumenten. Bijvoorbeeld voor het systematisch signaleren en analyseren van risico’s, en voor het meten van de effecten van ons toezicht. De Inspectie SZW legt in haar toezicht de focus op het aanpakken van misstanden en notoire overtreders die (ernstige) maatschappelijk schade veroorzaken. Zo kan gezond en veilig werken binnen bedrijven in het geding zijn, sprake zijn van uitbuiting van werknemers of grove financiële benadeling van de overheid door fraude met uitkeringen en subsidies. Daarom pakt de inspectie onder meer malafide uitzendbureaus aan, treedt op tegen misstanden bij asbestsanering en tegen georganiseerde fraude met uitkeringen. De Inspectie SZW werkt risicogericht en zet haar mensen en middelen in waar dat het meeste effect sorteert. Om te weten waar ons optreden het hardst nodig is, hebben we een analyse gemaakt van de risico’s. Dit hebben we over de volle breedte van het werkterrein van SZW gedaan. Deze risicoanalyse is – met een omgevingsanalyse – een belangrijke pijler onder het meerjarenplan. Vanuit de risicoanalyse komen we tot een onderbouwde keuze van prioriteiten in het toezicht. Vergeleken met 2012 leidt de SZW- brede risicoanalyse in 2013 en 2014 tot accentverschuivingen voor de inzet van onze toezicht- en opsporingscapaciteit. De nieuwe accenten zien we in de integrale aanpak met een mix
van toezicht en opsporing in sectoren waar sprake is van stapeling van risico’s en bij hardnekkige overtreders. Voorbeelden daarvan zijn de aanpak van malafide uitzendbureaus, asbestsanering en sommige delen van de land- en tuinbouw. Werkgevers en werknemers zijn primair zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Gelukkig zijn verreweg de meesten in staat hun verantwoordelijkheid te nemen voor gezond, veilig en eerlijk werken. De Inspectie richt daarom haar schaarse inspectiecapaciteit (veel) minder op deze groepen. Daarentegen kunnen bedrijven, instanties en burgers die de regels moedwillig blijven overtreden, rekenen op een stevige aanpak door de Inspectie. Daarbij kunnen we bestuursrechtelijke en ook strafrechtelijke middelen inzetten. Ook hier is de Inspectie SZW genoodzaakt voortdurend af te wegen waar en hoe de beschikbare capaciteit het meest effectief kan worden ingezet. De activiteiten van de Inspectie SZW zijn er altijd op gericht om met de beschikbare middelen maximaal effect voor de samenleving te bereiken. Daartoe werken binnen de Inspectie SZW verschillende disciplines nauw samen: inspecteren, opsporen, onderzoeken, signaleren. Buiten de inspectie werken we samen met andere inspecties en organisaties zoals Belastingdienst, Politie en Openbaar Ministerie.
In het Jaarplan 2013 dat tegelijkertijd met het Meerjarenplan 2013-2014 verschijnt, is de programmering uit het meerjarenplan in concrete toezichtactiviteiten uitgewerkt. Met voldoening kijk ik terug op het maken van dit meerjarenplan. Het is gelukt ambities en veranderingen binnen de Inspectie SZW in dit meerjarenplan bij een te brengen tot een aantal heldere keuzen. Het is ook de aanzet voor de organisatie de komende twee jaar verdere stappen te zetten met ‘één inspectie, meer effect’. Dat is en blijft onze mooie opdracht.

Mr. J.A. van den Bos (Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Klik op download.pdf om het Meerjarenplan 2013-2014 te downloaden.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl