U bent hier:

Bedrijven in het werkveld asbest presteren slecht.Naar aanleiding van het onderzoek welke is uitgevoerd door Inspectie-SZW presteren de bedrijven binnen de asbestketen nog steeds slecht.

Uit de door Inspectie-SZW uitgevoerde onderzoeken (Inspectie-SZW) blijkt dat er bij 70% van de geïnspecteerde saneringslocaties, die in 2012 zijn bezocht, tekortkomingen zijn geconstateerd (voorgaande jaren was dit nog 58%).
Het aandeel zware handhavingsinstrumenten (zoals boetes, stilleggingen, en processen verbaal) ligt met 44% hoger dan in voorgaande jaren (26%).
Een belangrijke conclusie is dat systeemcontroles ten tijde van het onderzoek niet of onvoldoende werkten. Er bestaat tevens een verschil tussen de CI's (Certificerende Instanties) ten aanzien van aard en omvang van de afwijkingen en de daarop getroffen sancties.

Malafide asbestsaneringen:
In 2012 is de inspectie-aandacht voor malafide asbestsaneringen geïnventariseerd. In totaal zijn er 205 inspecties uitgevoerd. Er open op dit moment meerdere strafrechtelijke onderzoeken.

Geconcludeerd kan worden dat de volledige "asbestketen" over het algemeen 'slecht' presteert. Momenteel wordt er verkent of in de Arboregelgeving ketenaansprakelijkheid kan worden toegepast waar het asbestinventarisatie en asbestsanering betreft. Bij een dergelijke aanpak kan naast de werkgever ook de opdrachtgever worden aangesproken wanneer bepalingen niet worden nageleefd. Hiervoor zal intensief worden samengewerkt met certificerende keuringsinstellingen en met de stichting die het certificatie schema beheert.

Kijk op onze site onder rapporten voor de rapportages met de onderzoeksresultaten (www.horyon.nl
« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl