U bent hier:

Nader advies 'verlaging grenswaarden' van SER aan Minister L. AsscherDe subcommissie GSW heeft u in de afgelopen jaren diverse keren geadviseerd over de invoering van nieuwe grenswaarden voor asbest. Op dit moment gelden, als gevolg van uw Besluit van 5 juni 2014 tot wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, (ingangsdatum 1 juli 2014) de volgende grenswaarden voor:
- asbestvezels van het type chrysotiel: 2000 vezels/m3 als TGG-8uur;
- de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet:
10.000 vezels/m3 als TGG-8uur.
Tevens blijkt uit uw hiervoor genoemd besluit dat op een nader bij KB te bepalen datum
- als beoogde datum wordt daarvoor 1 januari 2015 genoemd- een verdere verlaging
van de grenswaarde voor de amfibole asbestvezels naar 300 vezels/m3 als TGG-8uur
zal plaatsvinden.
De subcommissie adviseert u de voorgenomen wettelijk grenswaarde voor amfibole asbestvezels van 300 vezels/m3 als TGG-8uur niet in te voeren op 1 januari 2015.
Uit toelichtingen van zowel TNO (zie in dit verband ook de TNO-brief Voorstel toetswaarde amfibool asbest, van 4 september 2014, kenmerk 0100105699) als van het Verenigd Industrie-overleg Asbest, VIA, als van Ascert is de subcommissie gebleken dat invoering van die grenswaarde per genoemde datum niet realistisch is. Aan deze grenswaarde kan niet worden voldaan.
Op basis van de ontvangen informatie is de subcommissie tot de conclusie gekomen dat een wettelijke grenswaarde van 2000 vezels/m³ als TGG-8uur voor amfibole asbestvezels wel haalbaar is; ook dit zal de nodige inspanning vergen van de
asbestsaneringsbranche in de uitvoering en bij de zogeheten eindcontrole.
De subcommissie adviseert u dan ook bij wijze van tussenoplossing zo spoedig mogelijk doch uiterlijk met ingang van 1 juli 2015 voor amfibole asbestvezels een wettelijke grenswaarde van 2000 vezels/m³ als TGG-8uur in te voeren.
Daaraan verbindt de subcommissie de volgende randvoorwaarden, die nog nadere uitwerking in de praktijk
verdienen:
- een door de branche op te stellen monitoringprogramma, dat zodanig is ingericht dat het voor de totale sector en extern betrokkenen zoals de subcommissie, in ieder geval halfjaarlijks een voortschrijdend inzicht geeft in de implementatie van de wettelijke grenswaarde van 2000 vezels/m³ voor amfibole asbestvezels, alsmede in de haalbaarheid van deze tussentijdse norm. Aan de hand van deugdelijk onderbouwde meetgegevens ontstaat dan een beeld over de stand van zaken betreffende de beheersing van de blootstelling bij asbestsanering (meer concreet welke vorderingen worden bereikt, waar wordt de grenswaarde wel gehaald en met welke methode en bij welke werkzaamheden; maar ook welke werkzaamheden leiden nog tot overschrijding en welke maatregelen zijn in die gevallen nodig om de blootstelling binnen de grens van het tijdgewogen 8-uurs gemiddelde te houden).
Een dergelijke monitoringsprogramma stelt de branche in staat om tijdig en systematisch problemen op te sporen en aan een oplossing te werken.
Zodra mocht blijken dat verdere verlaging van de grenswaarde mogelijk is, zal de subcommissie u daarover berichten. Dit laat onverlet het streven van de subcommissie om de grenswaarde in elk geval binnen een periode van maximaal 5 jaar opnieuw te beoordelen om te bezien in hoeverre verdere verlaging van de wettelijke grenswaarde tot het streefwaarderisiconiveau voor amfibole asbestvezels van 300 vezels/m³ als TGG-8uur mogelijk is. een simulatietest van de protectiefactor van de adembeschermingsmiddelen. Aan een dergelijk testprogramma wordt al gewerkt. Deze test kan parallel lopen met de invoering van de door subcommissie voorgestelde grenswaarde. De testresultaten zouden onderdeel kunnen uitmaken van de eerste halfjaarlijkse monitoringrapportage.

Klik op download.pdf voor de brief.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl