U bent hier:

Meerjarenplan ILenT voorziet ook in toezicht op asbest!ILenT staat voor Inspectie Leefomgeving en Transport

Het werkveld van deze inspectie omvat:
• afval, industrie & bedrijven;
• wonen, water & producten;
• rail- en wegvervoer;
• scheepvaart;
• luchtvaart.
De regelgeving richt zich op bedrijven, organisaties en overheidsinstanties die in de hele keten van deze sectoren werkzaam zijn. Zij stelt eisen aan de bedrijfsvoering, de toelating, het transport, de productie, de handel, het gebruik en de verwijdering van (afval)stoffen en producten, aan de kwaliteit van water en bodem, aan ruimtelijke plannen en gebouwen wat betreft het energieverbruik. De regelgeving stelt daarnaast veiligheidseisen aan de infrastructuur op het spoor en in de lucht, aan de staat van rij-, voer-, vaar- en vliegtuigen, aan chauffeurs en bemanningsleden en aan opslag, distributie en transport van gevaarlijke stoffen. Op een aantal terreinen houdt de inspectie bestuurlijk toezicht op de provincies. Sinds 1 januari 2014 behoort ook het volkshuisvestelijk toezicht op woningcorporaties tot het werkterrein.

Objecten (import en export)
De inspectie richt zich de komende jaren in het toezicht op asbest op de verwijdering van asbest uit objecten zoals treinen, schepen en industriële (proces)installaties. Gestreefd wordt naar convenanten met deze groepen ondertoezichtstaanden. Verder richt de inspectie zich op het signaleren en tegengaan van de import van en de handel in asbesthoudende producten. Daarnaast zal opgetreden worden tegen verboden handelingen met asbest ontdekt via internet. De inspectie richt zich voorts op het beëindigen van overtredingen van het besluit asbestwegen.

Interventieteams
Op het gebied van asbest wordt samengewerkt in regionale interventieteams. In deze teams zijn gemeenten, RUD’s, I-SZW, politie en OM vertegenwoordigd. Daarnaast wordt op ad hoc basis op dossierniveau samengewerkt met individuele gemeenten, provincies en de I-SZW. Voorts worden afspraken met de Douane gemaakt om controles uit te voeren op de import van producten waarin mogelijkerwijs asbest in verwerkt kan zijn. Deze “asbestgevoelige” producten worden beschreven en na melding van de Douane gecontroleerd.

Integraal toezicht op risicovolle bedrijven
De inspectie houdt toezicht op transport en overslag van gevaarlijke stoffen bij BRZO bedrijven. Jaarlijks worden 100 BRZO-bedrijven gecontroleerd. Een aantal BRZO-bedrijven is ook ondertoezichtstaande van de inspectie vanuit milieuregelgeving. Daarnaast houdt de inspectie toezicht op Defensie-opslagen van gevaarlijke stoffen en munitie. In 2015 wordt de eerste stap gezet om te komen tot een meerjarentoezichtprogramma, waarin deze risicovolle bedrijven (BRZO-bedrijven en grote defensieopslagen van gevaarlijke stoffen en munitie) door een breed samengesteld inspectieteam integraal en diepgaand worden geïnspecteerd op: • opslag, transport en overslag van gevaarlijke stoffen en munitie (defensie);
• REACH;
• asbestverwijdering uit objecten en industriële procesinstallaties;
• veiligheid van buisleidingen;
In 2015 worden op deze wijze acht risicovolle bedrijven integraal geïnspecteerd. De overige bedrijven waar deze integrale aanpak relevant is, worden na evaluatie in 2016 geïnspecteerd.

Scheepvaart
Nieuwe (internationale) regelgeving leidt de komende jaren tot een toename van de certificerings- en toezichtwerkzaamheden. Het gaat daarbij om het Verdrag van Nairobi (verzekerde wrakopruiming), de Polar Code, aanpassing van de Wet zeevarenden, aanpassing van de regelgeving voor brandstoffen en asbest, regelgeving voor vissersvaartuigen kleiner dan 24 meter en de klachtenprocedure voor buitenlandse vissersschepen (ILO Fishery). Met name de handhaving van de nieuwe zwavelnorm die per 1 januari 2015 van kracht is voor het Noord- en Oostzeegebied vergroot zowel de benodigde personele capaciteit als de kosten voor het analyseren van brandstofmonsters. De inspectie brengt deze in kaart en streeft ernaar de benodigde financiële dekking voor deze uitbreiding van haar taken te vinden.

Klik op download.pdf om het meerjarenplan 2015-2019 van ILenT te downloaden.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl