U bent hier:

Solide wettelijke grondslag 'asbestdaken verbod' noodzakelijk!De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen..

Nadat het besluit aan de Kamer is voorgelegd en vragen schriftelijk beantwoord zijn, is het verzonden aan de Raad van State ter advisering.
Inmiddels is het advies van de Raad van State ontvangen. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen.
Een onvoldoende solide wettelijke basis kan er in het uiterste geval voor zorgen dat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn. Het verbod op asbestdaken heeft als doel om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Goede handhaafbaarheid van het asbestdakenverbod is daarbij essentieel.


Onzekerheid over de mogelijkheid van handhaving is onwenselijk, gelet op de doelstelling van dit verbod om ondubbelzinnig aan te geven per wanneer alle asbestdaken in Nederland verwijderd moeten zijn.
Daarom is er voor gekozen om de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit in de Wet milieubeheer te verduidelijken voordat het ontwerpbesluit definitief in werking treedt.
Gelet op de benodigde toetsen en adviezen, die samenhangen met het opstellen van een formele wet, zal het voorstel van wet begin 2017 aan de Kamer worden toegezonden.
Zodra de wettelijke grondslag is verduidelijkt, kan het asbestdakenverbod, zoals aan de Kamer is voorgelegd, worden vastgesteld op 1 juli 2017.
Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om te benadrukken dat het kabinetsbeleid gericht blijft op een volledige verwijdering van asbestdaken in Nederland voor 2024.
De subsidieregeling die deze verwijdering moet stimuleren, is inmiddels opengesteld en de eerste aanvragen zijn binnen.
De subsidieregeling zal niet worden geraakt door het nieuwe wetsvoorstel, ook indien de formele inwerkingtreding van het verbod zal worden vertraagd.
Daarnaast zullen decentrale overheden initiatieven ontwikkelen om asbestdaken versneld te verwijderen.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft deze ontwikkelingen steunen, vooruitlopend op de definitieve inwerkingtreding van het verbod.

Aldus Sharon A.M. Dijksma
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Voor de originele brief klik op download.pdf


Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl