U bent hier:

Nieuwe schema's per 1 maart 2017 verplicht.
De schema's zijn reeds gepubliceerd waarin een overgangstermijn op basis van onderstaande gegevens een overgangstermijn tot 1 maart 2017 plaats zal vinden.

Paragraaf 6 (stcrt-2016-64906).
Overgangsbepalingen Artikel 48.

Overgangsbepalingen
1.Een asbestinventarisatiebedrijf of asbestverwijderingsbedrijf dat beschikt over een Procescertificaat Asbestinventarisatie respectievelijk een Procescertificaat Asbestverwijdering dat is afgegeven voor 1 maart 2017, kan gedurende de looptijd van zijn certificaat zijn activiteiten blijven uitoefenen, mits met ingang van 1 maart 2017 wordt voldaan aan de eisen van grond van deze bijlage.

2.Indien een certificaathouder voor 1 maart 2017 ten behoeve van een bepaald project werkzaamheden inzake asbestinventarisatie is gestart, gelden ten aanzien van dat project de eisen op basis van bijlage XIIIa zoals deze luidden op 28 februari 2017.

3.Indien een certificaathouder voor 1 maart 2017 ten behoeve van een bepaald project werkzaamheden inzake asbestverwijdering heeft gemeld, gelden ten aanzien van dat project de eisen op basis van bijlage XIIIb zoals deze luidden op 28 februari 2017.

4.Wanneer sprake is van een certificatiejaar dat doorloopt op of na 1 maart 2017 worden de afwijkingen van een certificaathouder die in dat certificatiejaar tot en met 28 februari 2017 zijn geconstateerd, in aanmerking genomen bij de beoordeling wanneer op of na 1 maart 2017, maar voor het einde van het certificatiejaar, nog een of meer afwijkingen worden geconstateerd.

5.De certificerende instellingen informeren de certificaathouders over de gevolgen die de inwerkingtreding met ingang van 1 maart 2017 van deze bijlage heeft of kan hebben voor een individuele certificaathouder wanneer:
a.het certificaat van een certificaathouder ten tijde van de inwerkingtreding is ingetrokken;
b.het certificaat van een certificaathouder ten tijde van de inwerkingtreding geschorst is, of
c.bij een certificaathouder tijdens het op 1 maart 2017 lopende certificaatjaar afwijkingen zijn geconstateerd.

6.Indien de positie van de certificaathouder op basis van de met ingang van 1 maart 2017 geldende regelgeving gunstiger is dan op basis van de tot en met 28 februari 2017 geldende bijlage XIIIa en XIIIb, worden de met ingang van 1 maart 2017 geldende bepalingen van deze bijlage toegepast.

7.De certificerende instellingen voeren gezamenlijk overleg over de wijze waarop zij de in het vijfde lid bedoelde informatie verstrekken en zorgen voor onderlinge afstemming.

Klik op download.pdf voor de volledige versie van de publicatie.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl