U bent hier:

Informatie Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) voor opdrachtgeversVanaf 1 maart 2017 zijn alle asbestinventarisatie- en asbestsaneringsbedrijven verplicht asbestprojecten te registreren in het Landelijk Asbestvolgsysteem
(LAVS). Het LAVS ondersteunt het administratieve werkproces bij een asbestproject. Het LAVS verzorgt ook de verplichte meldingen en informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sloop- en startmeldingen. In dit document wordt voor de opdrachtgevers van asbestbedrijven uitgelegd wat het LAVS is, welke gegevens in het LAVS worden opgeslagen en hoe deze gegevens zijn beveiligd.
Het LAVS is eigendom van de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M). De Minister van I&M heeft alle werkzaamheden rond het LAVS ondergebracht bij Rijkswaterstaat (RWS).
Via het LAVS kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer van een asbestproject de voortgang van het project volgen. In het LAVS is vastgelegd waar het asbest zit en wie welke handeling binnen welke termijn moet uitvoeren.
Toezichthouders kunnen het LAVS raadplegen. Daarmee kunnen zij efficiënt en risico gestuurd toezicht houden op het asbestverwijderingsproces. De informatie in het systeem blijft beschikbaar voor de overheid en betrokkenen bij het asbestproject. Dit met het oog op bijvoorbeeld calamiteiten in de toekomst.
De plicht om gebruik te maken van het LAVS geldt voor de gecertificeerde asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven. Zij geldt voor alle werkzaamheden met asbest. In bouwwerken, objecten of bijvoorbeeld na een brand.
In het LAVS worden de volgende gegevens opgeslagen:
1. projectgegevens zoals de naam/adres/woonplaatsgegevens van de opdrachtgever en de locatiegegevens
2. het asbestinventarisatierapport
3. de sloopmelding wanneer het om de asbestverwijdering uit een bouwwerk gaat
4. de start- en einddatum van de asbestverwijdering en de meldingen daarvan aan de betrokken instanties
5. (wanneer deze er zijn) de verwijderde asbestbronnen
6. het vrijgavebewijs van de eindinspectie
7. het begeleidingformulier bij transport van het verwijderde asbest
8. de stortbon van het verwijderde asbest

Informatie voor de particuliere opdrachtgever
Asbestprojecten kunnen in opdracht van een particulier worden uitgevoerd. Er worden dan gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens
(afgekort Wbp) in het LAVS opgeslagen. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mail en aanhef van de opdrachtgever.
- het LAVS voldoet aan het strenge normenkader voor de beveiliging van ICT-systemen voor het Rijk (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst). Het systeem is ondergebracht in een door het Rijk geaccrediteerde omgeving. Overheidsmedewerkers die werken aan het beheer van het systeem hebben een eed of belofte afgelegd.
- naast professionele opdrachtgevers hebben alleen asbestbedrijven en toezichthouders met eHerkenning toegang tot het LAVS na autorisatie door RWS. Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website
www.eHerkenning.nl.
- er is een sessietijd van 30 minuten ingesteld.
De verwerking van deze persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wbp. Dit betekent dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is voor het volgen van de asbesthandelingen.
In hoeverre asbestinformatie uit het LAVS op grond van internationale milieuverdragen actief (dat wil zeggen dat informatie publiek wordt gemaakt via bijvoorbeeld websites zoals de Atlas Leefomgeving) openbaar gemaakt moet worden, wordt op dit moment door het ministerie van I&M onderzocht.
Informatie voor de professionele/zakelijke opdrachtgever (bedrijf)
Bij een asbestproject met een zakelijke opdrachtgever worden de volgende gegevens in het LAVS opgenomen: bedrijfsnaam, adres bedrijf, telefoon bedrijf, fax bedrijf, email bedrijf, naam contactpersoon, aanhef, telefoon contactpersoon en email contactpersoon.
Het gaat hier om zakelijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitwisseling van informatie tussen betrokken partijen. Voor zover het hier om persoonsgegevens gaat worden deze gegevens in overeenstemming met de Wbp verwerkt.
Rapportages (inventarisatierapport/eindinspectie) kunnen bedrijfsgevoelige informatie bevatten. Bijvoorbeeld foto’s van installaties. De overheid heeft geen invloed op de inhoud van de rapportages. Opdrachtgevers kunnen hier met het asbestinventarisatiebedrijf/eindinspectielab afspraken over maken, mogelijk over het detailniveau van dergelijke foto’s. Uit oogpunt van security kunnen ook afspraken gemaakt worden over het coderen van informatie. Dit is vastgelegd in de arboregelgeving.
Alleen diegenen die de rol van beheerder in het LAVS toegewezen hebben gekregen kunnen de rapportages inzien. Dus alleen personen die betrokken zijn bij het asbestproject. Het risico bestaat dat gegevens uit dit rapport bedoeld of onbedoeld openbaar worden gemaakt (niet anders dan nu ook het geval kan zijn (zonder het LAVS)). Dit risico is minimaal. Het certificatiestelsel waar certificaathouders zich aan moeten houden schrijft al voor om vertrouwelijk met de rapportages om te gaan.
Beveiliging gegevens
Om niet-geautoriseerd of onrechtmatige verwerking/misbruik van gegevens in het LAVS te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen:
- beheerpagina’s zijn met een wachtwoord versleuteld.
- organisaties die met het LAVS willen koppelen moeten gebruik maken van een PKI-overheidscertificaat.

Klik op download.pdf om het origineel document te downloaden.

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl