U bent hier:

Versoepeling vrijgave sanering cementbuizen in StaatscourantReden voor deze uitzonderingen is gelegen in de wens om de kosten als gevolg van een duurdere eindmeting te beperken tot dié gevallen waarin overschrijding van de toetswaarde van 2000 amfibole asbestvezels per kubieke meter zich regelmatig zou kunnen voordoen. Dit uitgangspunt is eerder toegelicht bij de introductie van artikel 4.53c (Stb. 2014, 217, blz. 16).
Zoals reeds eerder toegelicht (in Stb. 2014, 217 en Stcrt. 2016, 67085) is het mogelijk dat op basis van nieuwe inzichten of nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en techniek een nieuwe afweging gemaakt zal worden over de te hanteren toetswaarde, of over de uitzonderingen in artikel 4.53c van het besluit of artikel 4.30 van de Arbeidsomstandighedenregeling.
Inmiddels is gebleken dat werkzaamheden waarbij buizen, leidingen en kanalen van asbestcement worden verwijderd onder risicoklasse 2A kunnen vallen als zij asbest amfibolen bevatten. Het gaat hier om hechtgebonden toepassingen die voor het overgrote deel een beperkte hoeveelheid (minder dan 5%) asbest amfibolen bevatten. Dit maakt het erg aannemelijk dat het aantal vrijkomende amfibole vezels bij verwijdering beperkt is. Deze inschatting wordt breed gedeeld door partijen in het veld van asbestsanering. Ook uit beschikbare indicatieve data is het onwaarschijnlijk dat zich regelmatig overschrijding van de toetswaarde van 2000 vezels per kubieke meter zou kunnen voordoen. Het gaat hier om relatief eenvoudige saneringen, die vaker voor blijken te komen. Daarom wordt een nieuw onderdeel toegevoegd waarin ook voor dit type werkzaamheden een uitzondering conform artikel 4.53c van het Arbobesluit wordt ingevoerd.
Daarbij is bepaald dat deze nieuwe uitzondering niet geldt wanneer de bedoelde leidingen, buizen of kanalen volledig in beton gestort zijn. In dat geval gaat het om een wat meer bewerkelijke sanering, waarvoor de risico-inschatting (a priori, bij afwezigheid van onderbouwende data) anders uitvalt.

Klik op download.pdf voor het downloaden van de de publicatie

Download pdf« vorige pagina

Contact


Image3

HORYON b.v. Vestiging Zuid
Steenoven 44
5626 DK EINDHOVEN
Telefoon 040-2904000
24/H servicelijn 06-51.466.466

Vestiging Midden/Noord
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
T: 030-7991130
http://www.horyon.nl
info@horyon-innovaties.nl